Jaarverslag 2021 Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland

 

 

Jaarverslag
MAF Nederland
2021

 

Open het jaarverslag

 

 

Voorwoord
Raad van Toezicht

 

Terugkijkend op dit afgelopen jaar zijn we dankbaar voor een veilige vliegoperatie en het ongelooflijk mooie financiële resultaat. Hiervoor danken wij onze God en willen wij u oprecht danken voor uw financiële steun en gebed. Alleen samen met uw steun kunnen we de hulp blijven bieden aan organisaties en aan mensen die afhankelijk zijn van de diensten van MAF. Mogen we ook dit komende jaar weer op u rekenen?

Waar velen hadden gehoopt op een jaar van volledig herstel zorgde de covid-19 pandemie ook in 2021 voor een grote impact op de luchtvaart, de bereikbaarheid van de landen en de beperkingen om als MAF daarbinnen te opereren. Toch kijken we met grote dankbaarheid terug als we zien dat het totaal aantal vlieguren van MAF wereldwijd bijna 25% hoger lag dan in 2020 en daarmee uitkomt op 72% van het niveau van 2019.

In dit tweede turbulente jaar heeft MAF Nederland in Teuge wederom enorme veerkracht en flexibiliteit getoond. Denk aan de benodigde ondersteuning aan alle gezinnen die te maken hadden met hun eigen corona situatie in het land waar ze werkzaam zijn, maar ook de creatieve (digitale) aanpak die is ontstaan om u en potentiële donoren te bereiken en te vertellen over het mooie werk van MAF. 

Tegelijkertijd werd er doorgegaan met investeren om de interne organisatie verder te optimaliseren, zowel op personeelsvlak als de digitale werkomgeving. Hiermee heeft MAF Nederland als doel om fit de toekomst in te gaan en zo nog meer mensen in geïsoleerde gebieden te kunnen bereiken.

Wij -als Raad van Toezicht- menen dat MAF Nederland haar werkzaamheden geconcentreerd uitvoert in lijn met missie, beleidsplan en jaarplan en dat zij doelmatig met de aan haar beschikte middelen is omgesprongen. Wij kunnen dit jaarverslag dan ook van harte bij u aanbevelen.

De Raad van Toezicht heeft met waardering voor het werk van de bestuurder/ directeur en zijn team, de jaarrekening van MAF Nederland over 2021 goedgekeurd in haar vergadering van 22 april 2022.

U die dit jaarverslag gaat lezen; nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de MAF.

Namens de Raad van toezicht,

 

Mariëlle Langelaar
Voorzitter

04

Voorwoord Bestuurder

05

2021 in vogelvlucht

06

Visie, Missie en Impact

07

MAF Internationaal

08

Projecten

13

Jaarrekening

Voorwoord Bestuurder

 

De giften uit onze achterban zijn nodig voor de ondersteuning van onze uitzendingen en om zoveel mogelijk projecten van MAF financieel te steunen. Op het kantoor in Teuge beseffen we als collega’s heel goed dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Een organisatie die wereldwijd werkt. Het gaat niet om ons kantoor en ons als medewerkers, maar om het werk dat wereldwijd gedaan wordt.  

2021 was alweer het tweede jaar in de Corona crisis. Als MAF Nederland hebben we hier financieel opnieuw weinig van gemerkt, integendeel, er was sprake van flinke groei in de inkomsten. 
Wel merkten we dat voor onze mensen in het veld dit tweede jaar heel zwaar was, wat zich uit in vermoeidheidsverschijnselen en moeilijkheden om tijdig op verlof te kunnen of überhaupt te kunnen reizen.  
Doordat we voor het Nederlandse kantoor een goede modus hadden gevonden in thuiswerken en op kantoor aanwezig kunnen zijn, zijn we hier goed doorheen gekomen. 
Maar helaas moesten opnieuw de meeste vliegdagen en andere activiteiten gecanceld worden. 
Dat alles laat echter onverlet, dat we in een luxe positie verkeren ten opzichte van de mensen in de landen waar we werken. Zij kregen te maken met lockdowns, terwijl er door de overheid geen vergoedingen verstrekt werden en er ook weinig of  geen vaccins beschikbaar waren. Een trieste constatering in een wereld waarin we in het Westen toch vooral eerst aan onszelf denken. 
 
Als één van de weinige organisaties heeft MAF Nederland een achterban die verspreid is over de gehele breedte van protestants Nederland. En daar zijn we erg blij mee. Dat betekent ook dat wij ons heel breed aan onze achterban blijven presenteren. Hoewel we merken dat we binnen kerkelijk Nederland steeds meer bekendheid krijgen, komen we toch nog steeds mensen tegen die nog nooit van MAF gehoord hebben. Daarnaast zien we dat de belangstelling vanuit bedrijven nog steeds groeiend is. We hebben dan ook  de verwachting dat verdere groei van inkomsten en uitzendingen in de komende jaren nog mogelijk is.  

Het gebed blijft een belangrijk onderdeel van ons werk. We weten dat er veel donateurs in onze achterban zijn die regelmatig voor ons werk bidden. Ook wijzelf blijven veel tijd en aandacht nemen voor gebed. Voor zegen op ons werk, voor veiligheid voor onze uitgezonden mensen, die veelal leven in instabiele landen en op moeilijke plekken hun werk doen. En gebed dat we in al ons handelen zullen werken tot eer van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat hopen en verwachten we ook in 2022 te blijven doen.  

Namens het team van MAF Nederland, 


Adri van Geffen  
Bestuurder/directeur  

2021
in vogelvlucht

 

22

werknemers

155

vrijwilligers

6

leden Raad van Toezicht

28

uitgezonden

11

in opleiding

8

in dienst bij andere MAF groepen

Donateurs

Donateurs

Inkomsten

120

vliegtuigen

clock

32.500

vlieguren

42.000

vluchten

101.000

passagiers

4 miljoen

kilogram vracht

5,7 miljoen

gevlogen kilometers

Inkomsten fondsenwerving Internationaal (2020)

Gegevens

Gegevens
MAF Nederland is opgericht op 28 februari 1978
Nummer Kamer van Koophandel 41231129
Belastingdienst ANBI goedgekeurd
CBF erkenning sinds oktober 2001
ISO-certificering sinds december 2004
Verantwoordingverklaring CBF sinds april 2008
Privacybeleid (AVG) sinds maart 2018
Integriteitsbeleid Geupdate november 2020
Plaats van vestiging Teuge, De Zanden 57-A
Website www.maf.nl
Aantal donateurs per 31-12-2021 112.477, daarvan 11.643 nieuw (1.673 gestopt)
Inkomsten structureel in 2021€ 7.294.166 (2020: € 6.492.923)
Inkomsten incidenteel in 2021€ 130.000 (2020: € 400.000)
Inkomsten totaal in 2021€ 7.424.166 (2020: € 6.892.923)
Kosten fondsenwerving 7,47% (2020: 8,03%), norm MAF maximaal 15%
Werknemers aantal 22, gemiddeld in fte: 14,9 waarvan vrouw: aantal 16, fte 10,3 en man: aantal 6, fte 4,6
Ziekteverzuim 0,2% (2020: 1,6%)
Aantal vrijwilligers 155
Aantal leden Raad van Toezicht 6
Uitgezonden 28 (2020: 24)
Piloten17
Vliegtuigtechnici2
Base managers1
Programma managers1
IT-Specialisten4
Operationeel managers1
HR Managers1
Relatiemanagers1
Technisch beheerders1
In opleiding 11 ( 2020: 11)
In dienst bij andere MAF groepen 8 ( 2020: 7)

Visie, Missie en Impact

Visie  

Mensen in isolement te zien veranderen door de liefde van Christus

Missie 

Samen dienen om hulp, hoop en herstel te brengen door middel van luchtvaart 


 

Binnen MAF Internationaal vastgestelde waarden 

Impact 

We value ministry that transforms lives and multiplies the effectiveness of those we serve, seizing opportunities to serve the living God in a fast-changing world. 

Witness

We value Christ-like behaviour in the way we work and relate to one another and to those we serve. We have respect and care for all people and have compassion for those in need. We are sensitive to cultural differences and have a servant attitude. 

Excellence 

We value integrity, professionalism, safety and competence in all areas and believe that all our work should honour and glorify Christ. 

 

Partnership 

We value the strength and diversity that co-operation and collaboration brings and partner with those who share our beliefs and values. 

Stewardship 

We value the wise use of our resources and carefully balance the benefits of investments with the costs involved. 

Care 

We value the personal and spiritual wellbeing of our people. We respect, care and pray for one another. 


 

Een van de kernwaarden van MAF is het hebben van impact: we willen dat levens veranderd worden door het werk dat we doen, waarbij we kansen benutten om de levende God te dienen in een snel veranderende wereld. Het is daarom van belang om vragen te kunnen beantwoorden als: ‘Wat is het nut van ons vliegen?’ ‘Wordt er efficiënt en effectief gewerkt?’ ‘Wordt de situatie voor de lokale bevolking er door de aanwezigheid van MAF beter op?’ 

Een uitdaging voor MAF is hoe we deze vragen kunnen beantwoorden en hoe we de impact van onze activiteiten en dienstbaarheid kunnen meten. MAF vormt immers een schakel tussen veel andere ontwikkelings- en zendingsorganisaties en de eindontvanger. Wij vliegen de organisaties die de impact moeten verwezenlijken, maar hoe stellen we vast welke impact onze dienstverlening uiteindelijk heeft? Sinds 2020 is het ‘Impact Measurement Project’ binnen MAFI opgestart om op deze vragen een antwoord te kunnen geven. Er is een projectmanager aangesteld, evenals een impact-specialist voor de Azië-programma’s. MAF Nederland levert een bijdrage door een medewerker twee dagen per week beschikbaar te stellen om te werken binnen dit Impact Measurement Project. In 2022 hopen we ook een specialist voor de Afrika-programma’s aan te kunnen nemen. 

Het Impact Measurement Project 

Het Impact Measurement Project is gebaseerd op een ‘Theory of Change’, een hulpmiddel dat wordt gebruikt om in kaart te brengen hoe verandering naar verwachting zal plaatsvinden. Het begint met het identificeren van een behoefte, vervolgens een bijbehorend doel (gewenste impact) en het in kaart brengen van de stappen om dat doel te bereiken. MAF heeft haar eigen Theory of Change opgesteld rondom onze integrale visie op missie, waarbij 5 thema’s centraal staan: Evangelisatie, Onderwijs/Discipelschap, Compassie, Rechtvaardigheid en Zorg voor de Schepping. Vervolgens zijn bij de Theory of Change de bijbehorende indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren zijn de maatstaven die worden gebruikt om voortgang en verandering bij te houden en op die manier de voortgang van het bereiken van doelen te meten en te begrijpen.  

Het framework om de impact van MAF te meten, is daarmee bepaald. De uitvoering van het project rust op 2 pijlers. Allereerst is het belangrijk dat de data die we al verzamelen over onze activiteiten (aantallen vluchten, passagiers, vracht) gestandaardiseerd en verbeterd worden binnen alle MAF-programma’s. In 2021 zijn daarom ‘tags’ geïntroduceerd in de programma’s; alle passagiers en vracht kunnen nu gelabeld worden (met tags zoals ‘medisch personeel’, ‘leraar’, ‘patiënt’). Hierdoor wordt beter inzichtelijk wie we daadwerkelijk op onze vluchten vervoeren. Deze data worden, samen met alle andere informatie over onze vluchten en passagiers, verzameld in een Microsoft Power BI-rapport. Voor onze impactevaluatie gebruiken we dit rapport om de data te analyseren en inzichtelijk te maken.  

Het verzamelen van kwalitatief goede data over onze activiteiten is niet genoeg; immers, het uitvoeren van activiteiten staat niet gelijk aan het hebben van impact en het veranderen van levens. De tweede pijler van het Impact Measurement Project richt zich daarom op het verzamelen van data bij zowel de organisaties die van onze vluchten gebruik maken als bij de lokale gemeenschappen waar MAF vliegt. In 2021 is een begin gemaakt met het samenstellen van enquêtes. Deze enquêtes zullen in 2022 gebruikt worden bij het verzamelen van data door middel van interviews en focusgroepen. Vragen die hierin gesteld worden, betreffen o.a. de noodzaak van de vluchten van MAF voor deze organisaties/gemeenschappen, de verandering die in de gemeenschappen waargenomen wordt en het aandeel dat MAF heeft in die verandering. De informatie die daarmee verzameld wordt, zal een beter beeld kunnen geven van de daadwerkelijke impact van MAF. 

Vliegveiligheid 

Als het gaat over impact wordt ook vaak de vliegveiligheid genoemd. MAF is zich zeer bewust van het belang van veilig transport en houdt zich aan de internationale normen voor vliegveiligheid. Deze hebben betekenis voor zowel het niveau van onderhoud als het gebruik van een vliegtuig. In de praktijk houdt dit in dat MAF soms een aanvraag voor een vlucht moet weigeren, omdat het betreffende toestel aan het maximum aantal uren is en eerst een onderhoudsbeurt moet hebben. In veel ontwikkelingslanden is deze wijze van werken zeker geen vanzelfsprekendheid. Veel organisaties en ook plaatselijke overheden kiezen voor het vliegen met MAF ook vanwege de het beleid dat MAF heeft met betrekking tot vlieg- en vliegtuigveiligheid. 

Integriteit  

Dit onderwerp is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, zeker na de ophef rondom integriteitsschendingen bij enkele ontwikkelingsorganisaties en de recente MeToo discussies. Het is van belang om integriteit binnen de organisatie te bevorderen en eventuele slachtoffers te beschermen. Daarnaast kunnen integriteitsschendingen leiden tot een negatieve impact op de organisatie, op het werk dat gedaan wordt en alles wat in het verleden gedaan is. Om al deze redenen is het van belang hier beleid op te hebben, dat ook uit te voeren en toe te passen als dat nodig is.  
MAF International kent al jaren een Code of Conduct en een Safeguarding Policy, die regelmatig aangescherpt worden. Deze beleidstukken zijn van toepassing op allen die voor MAF in het buitenland werkzaam zijn of bezoeken brengen aan het veld. MAF Nederland werkt in een andere context, omdat de medewerkers van MAF Nederland beperkt in het veld aanwezig of werkzaam zijn, maar kent wel degelijk risico’s met betrekking tot de integriteit van de eigen medewerkers en vrijwilligers.  In 2020 heeft MAF Nederland haar integriteitsbeleid aangescherpt en daarbij naast de al bestaande vertrouwenspersoon ook een integriteitsmedewerker aangesteld. 
Wanneer in een verslagjaar incidenten voorkomen, worden deze door MAF Internationaal vermeld in haar jaarverslag en in het jaarverslag van MAF Nederland. Binnen Nederland hebben zich in het verslagjaar geen incidenten voorgedaan. MAF International heeft eveneens geen incidenten gemeld in haar verslag over 2020. Het verslag over 2021 zal na de Annual General Meeting in september 2022 beschikbaar zijn.  

Duurzaamheid 

Doordat vliegen bijdraagt aan de mondiale CO2 uitstoot, ligt de luchtvaartindustrie wereldwijd onder een vergrootglas. Voor wat betreft het vliegen door MAF zijn hierbij een paar kanttekeningen te maken: 

-MAF gebruikt niet voor niets de slogan “Flying for Life”. Er worden geen vakantievluchten of andere niet noodzakelijke vluchten gemaakt, maar uitsluitend vluchten ten behoeve van het welzijn van mensen in gebieden die niet of zeer moeilijk op een andere manier te bereiken zijn. 
-MAF heeft onderzoek laten doen naar haar “Carbon Footprint”. Daaruit blijkt dat er in verhouding weinig vervuiling door MAF plaatsvindt. Individuele grote vliegvelden in Europa als bijvoorbeeld Heathrow, Schiphol of Frankfurt, stoten meer CO2 uit in twee dagen tijd, dan MAF wereldwijd in een jaar. 

Daarnaast heeft MAF Internationaal een werkgroep die alle ontwikkelingen op het gebied van alternatieven voor het vliegen met de huidige brandstoffen nauwgezet volgt. Zodra deze ontwikkelingen leiden tot de mogelijke inzet van nieuwe vliegmethoden, elektrisch of anders, dan zal MAF hierop inspringen. Waarbij moet worden aangetekend dat deze methoden ook in ontwikkelingslanden toepasbaar dienen te zijn. 

Tenslotte is er de laatste jaren hard gewerkt om in zoveel mogelijk programma’s de MAF kantoren, hangars en compounds van zonne-energie te voorzien. Ook het Nederlandse kantoor in Teuge heeft zonnepanelen op het dak en een warmtepomp voor de vloerverwarming. 

Tijdens de AGM van 2020 werd een voorstel aangenomen om te komen tot een visie en missie statement dat door alle MAF groepen wereldwijd zou worden overgenomen. 
Na veel overleg en consultatie zijn daaruit de bovenstaande visie en missie ontstaan die midden 2021 ook bij MAF Nederland werden vastgelegd.

De doelstelling en grondslag zoals in de statuten van MAF Nederland beschreven: 

Artikel 2  

Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. 

De opdracht voor haar arbeid staat in het Bijbelse “zendingsbevel” (Mattheüs 28:19).  

Artikel 3  

 1. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en anderen.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 3. het geven van voorlichting
 4. het werven van fondsen
 5. het stimuleren, begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich door God geroepen weten voor het werk van Mission Aviation Fellowship 

MAF Internationaal

MAF is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht vanuit drie landen, die in eerste instantie volledig zelfstandig naast elkaar opereerden, namelijk MAF UK, MAF US en MAF Australië.  

Na de beginjaren kwamen er steeds meer MAF landen bij en werd er ook gekeken naar vormen van samenwerking, met name waar het de operaties in het veld betrof. Dit leidde  in 1994 tot de oprichting van MAF Europe. In 2004 kwam men tot de conclusie dat er weliswaar meer communicatie was binnen MAF Europe, maar dat van echte samenwerking nog geen sprake was. Er kwamen gesprekken op gang om te komen tot betere samenwerking, ook in fondsenwerving en de werving van personeel. MAF Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika sloten zich hierbij aan. Als uitvloeisel van deze gesprekken werd in 2006 MAF Internationaal opgericht.  

Van de in totaal 15 landen die het werk in 30 ontwikkelingslanden financieel en met personeel ondersteunen, zijn er 13 verenigd in MAF Internationaal. Alleen MAF US en MAF Canada blijven buiten dit samenwerkingsverband. Wel is afgesproken dat zij als Associate Member welkom zijn op de bijeenkomsten van MAF en dat de directeuren van de vijf grootste MAF Landen (US, UK, Canada, Nederland en Australië) elkaar regelmatig, in persoon of digitaal, ontmoeten in een zogenaamde Steering Group om praktische samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen. In 2021 waren persoonlijke ontmoetingen niet mogelijk, maar werden alle gesprekken digitaal geregeld. 

Ieder land binnen MAF Internationaal blijft verantwoordelijk voor de eigen fondsenwerving en de werving van mensen, maar alle operationele taken zijn gedelegeerd aan MAF Internationaal. MAF Internationaal heeft een bestuur op basis van deskundigheid en ervaring en niet op basis van vertegenwoordiging per land. De bestuursleden worden gekozen door vertegenwoordigers van de aangesloten landen. Ieder land heeft op basis van de grootte van de bijdrage één of meer stemmen, waarbij het grootste land maximaal een derde van de stemmen kan hebben. MAF Nederland had in 2021 vijf stemmen, ofwel 16% van het totaal aantal van 31 stemmen.    

Eenmaal per jaar komt het bestuur met de vertegenwoordigers en directeuren van de aangesloten landen bijeen tijdens de Annual General Meeting. Hierbij fungeren de vertegenwoordigers als een soort Raad van Toezicht. In september 2021 vond de Annual General Meeting plaats vanuit Ashford in Engeland, maar waren alle landen digitaal aangesloten op de bijeenkomsten. Hierbij werd geconcludeerd dat MAF International er eind 2020 financieel gezond voorstond.  
Belangrijkste onderwerp was echter Corona en de gevolgen daarvan voor de organisatie. Doordat in veel landen de vluchten nog steeds op een veel lager dan normaal niveau konden plaatsvinden, en in het laatste kwartaal nog pas op 75% van normaal zaten, werd een tekort voorzien van 1,8 miljoen dollar voor 2021. Omdat de acties vanwege Corona in 2020 meer dan het tekort over 2020 opbrachten kon dit voorziene tekort voor 2021 voor een flink deel daaruit worden betaald, naast enkele onverwachte overheidssubsidies vanuit Australië. Ook voor 2022 wordt nog een klein tekort verwacht, waarna de hoop is dat MAF weer het normale aantal vluchten kan uitvoeren. Of zelfs meer, vanwege de toenemende problemen in veel landen als gevolg van de pandemie.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Aansluitend aan de AGM werden een aantal personele onderwerpen verder uitgediept in een tweedaagse HR meeting, wederom digitaal.  
Doel van MAF Internationaal is, naast het doelmatig en efficiënt organiseren van de operaties, het elkaar stimuleren en helpen op het gebied van fondsenwerving en werving en selectie van personen die uitgezonden willen worden. De directeur van MAF Nederland is lid van een klein Development Team, waarin de ontwikkelingen per land enkele malen per jaar besproken worden. Het hoofd van de HR afdeling is lid van de HR International group (HRIG), waarin de overkoepelende personele zaken aan de orde komen. 

Voor Azië is er een Development director die de mogelijkheden voor nieuwe MAF groepen in de opkomende economieën begeleidt. Er wordt vooral gekeken naar India, Singapore en de Filipijnen om een MAF organisatie te ontwikkelen. Voor fondsenwerving lijken er met name goede mogelijkheden te zijn in Singapore. En vanwege de goed ontwikkelde luchtvaart lijken de Filipijnen daarbij veel potentieel te hebben voor met name vliegtuigtechnici. India lijkt vooral piloten en ander personeel te kunnen gaan leveren. Inmiddels zijn er diverse vacatures vanuit India opgevuld.  

Aan de operationele kant werkt MAF in zo’n 26 landen. MAF Internationaal werkt in een aantal landen in Afrika, met name aan de oostkant van Afrika en in Azië. MAF US werkt met zogenoemde ‘affiliates’ in Zuid-Amerika. Dit zijn zelfstandige MAF landen die vanuit MAF US op vliegtechnisch gebied en bij breveteringen ondersteuning ontvangen. Daarnaast werkt MAF US in een drietal landen in Afrika en in verschillende delen van Indonesië. MAF Canada heeft alleen een programma in Angola. Op het gebied van fondsenwerving richt MAF Nederland zich vooral op de projecten van MAF Internationaal. Wat betreft uitzending van Internationale Staf werken er vanuit Nederland gezinnen in programma’s van zowel MAF Internationaal, MAF US als MAF Canada en bij MAF affiliate Suriname.  

Projecten

Veel projecten worden de laatste jaren gesteund vanuit stichtingen en bedrijven. Als het gaat om bedrijven dan zijn deze in de meeste gevallen ook lid van de businessclub van MAF. Bij donaties die 5.000 euro of hoger zijn wordt achteraf altijd een rapportage verstrekt over het gebruik van de gift en de voortgang in het betreffende project aan de stichting of het bedrijf dat de donatie heeft gedaan.

MAF Nederland ondersteunt projecten van MAF Internationaal en sommige jaren ook enkele projecten van MAF US of MAF Canada. Bij MAF Internationaal  vallen de projecten  uiteen in twee hoofdcategorieën:

De “Essential Operating Needs (EON’s)” zijn voornamelijk vluchtsubsidies. De kostprijs van een vlucht wordt voor een deel vergoed door de passagiers. Daarnaast worden veel van de Internationale Staf via een achterban ondersteund en zijn de kosten voor hen laag. Wat overblijft wordt binnen MAF vluchtsubsidie genoemd, ofwel dit moet met behulp van fondsenwerving bijeenkomen. Binnen MAF Nederland onderscheiden we hierin vier hoofdthema’s, namelijk vluchten voor medische hulp, zending, ontwikkelingshulp en humanitaire of noodhulp. Soms lopen bij projecten deze onderdelen door elkaar. Verschillende christelijke organisaties combineren bijvoorbeeld medische hulp met het brengen van het Evangelie, of medische projecten gaan samen met ontwikkelingsprojecten als het slaan van waterputten of aanleggen van sanitaire voorzieningen, in het kader van preventieve gezondheidszorg.

Als er sprake is van noodhulp dan wordt dit door MAF Internationaal, MAF US en MAF Canada gezamenlijk uitgevoerd. Afhankelijk van het gebied waar de noodhulp plaatsvindt, heeft een van de MAF onderdelen de lead in het geheel.

“Other Needs (ON)” is de andere belangrijke categorie projecten. Hieronder vallen met name grote eenmalig aan te schaffen zaken, zoals een hangaar, een vliegtuig, huisvesting voor stafleden, een landingsbaan e.d. Deze projecten maken het mogelijk dat MAF het werk op een goede, efficiënte en professionele wijze kan doen. Vanwege de zichtbaarheid en tastbaarheid van deze projecten zien we dat in toenemende mate naast stichtingen en fondsen ook zakenmensen geïnteresseerd zijn in deze categorie projecten.

Het totaal aan bestedingen voor projecten in 2021 bedroeg 4.139.224 euro (bijlage D).


 

Medische hulp

Medische evacuatie Timor-Leste

“Het leven leiden terwijl je wacht tot de telefoon gaat, maakt een groot deel uit van het leven van een piloot in Oost-Timor! Elke dag van het jaar staat er overdag een piloot paraat, klaar om te reageren op de aanvraag voor een ambulancevlucht.”


Het was een rustige maandagochtend toen het team van MAF Timor-Leste een telefoontje kreeg om een vrouw met een gecompliceerde zwangerschap te helpen. De bevalling was al 24 uur gaande, maar vorderde niet snel genoeg om de gezondheid van moeder en kind te waarborgen. Het MAF-team maakte meteen het vliegtuig gereed en de piloten vertrokken richting het eiland van waaruit de noodoproep kwam. Op de landingsbaan werden de piloten zenuwachtig en hoopvol opgewacht door familie en buren van de vrouw. Ze hadden haar voorzichtig ingebed op dekens en hielpen haar het vliegtuig in te tillen.


Slechts 13 minuten later konden de piloten het vliegtuig alweer aan de grond van het vasteland zetten en de vrouw overgeven aan het ziekenhuispersoneel. Een vlucht van 13 minuten bespaarde haar uren reizen op open zee. Tegelijkertijd waren er een aantal nieuwe MAF-piloten bezig met trainingsvluchten boven Timor-Leste als opeens weer een ambulancevlucht doorgegeven wordt. Piloten Nick Hitchens en Marcus Grey wilden net van Suai terug naar Dili vliegen als de vraag om een ambulancevlucht hen bereikt. Dit keer ging het zelfs om twee vrouwen die medische hulp rondom de bevalling nodig hadden.

 

 

“Het leven leiden terwijl je wacht tot de telefoon gaat, maakt een groot deel uit van het leven van een piloot in Oost-Timor!”

 

De ene vrouw was al bevallen van een drieling, maar had dringend postnatale hulp nodig. De andere vrouw zocht hulp voor haar pasgeboren baby die nodig naar het ziekenhuis moest. Alle vier de baby’s waren erg klein en wogen samen niet meer dan vijf kilogram… Voor vier pasgeboren baby’s en twee moeders met de nodige medische behoeften had deze ambulancevlucht twee vliegtuigen nodig. Terwijl Nick en Marcus de eerste moeder meenamen in de Airvan VH-MAH, vertrokken tegelijkertijd MAF-piloten Ping Dottma en John Lowe met de VH-MAF vanuit Dili. Aan boord hadden z ook nog twee verpleegkundigen. Na twee korte vluchten konden beide moeders met hun baby’s veilig aan de wachtende ambulancebroeders in Dili overgegeven worden. Het team is dankbaar voor de mogelijkheid om de mensen in het land te dienen, om hoop en genezing te brengen. Piloot Ping zegt: “De wegen hier zijn zo slecht dat zelfs ik, als gezond persoon, heel veel moeite heb op de weg. Ik kan me niet voorstellen hoe een ambulance op deze wegen moet rijden met iemand die ziek is. En stel dat iemands leven echt in gevaar is en ze moeten à la minute naar het hoofdziekenhuis… dan is het echt van cruciaal belang om deze mensen met het vliegtuig te brengen.”

 

BestemmingOmschrijvingBedragHerkomst
AlgemeenFlights: Medical Evacuations€ 30.000
LiberiaMedical and Health Flights€ 41.000
Zuid-SoedanMedical and Health Flights€ 64.500Stichting Den Brinker, BusinessClub
AngolaBoavista project flights oogchirurg dr Collins€ 34.800Stichting
AngolaEO 21096 Out East Medical Safari's€ 43.050EO Metterdaad
MozambiqueMedische vluchten Mozambique€ 13.550Stichtingen
TanzaniaHaydom Medische Safari's€ 10.150Stichting

Zending

Malambo Safari Tanzania

De Maasai leven in het Malambo gebied in het noorden van Tanzania. MAF werkt samen met kerken en hulporganisaties in Tanzania om de allerarmsten te bereiken met hulp en het Evangelie. 

Al ruim dertig jaar werkt MAF samen met de Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT) om de geïsoleerde en afgelegen Maasai gemeenschap in het noorden van Tanzania te bereiken met het Evangelie, pastorale zorg en onderwijs. Lokale Maasai evangelisten, die de taal en cultuur begrijpen, kunnen met behulp van MAF maandelijks de afgelegen dorpen bezoeken. En dit werpt vruchten af: steeds meer mensen komen tot geloof en ook worden steeds weer nieuwe dorpen bereikt. Zelfs de niet-christelijke Maasai erkennen dat de christelijke invloed positief is voor hun gemeenschap. Het brengt vrede tussen de verschillende stammen en families. 

 

 “Het bemoedigt de christenen, en onze komst met het vliegtuig verleent het werk een bepaald gewicht; het zorgt ervoor dat mensen rechtop gaan zitten en luisteren.

 

Eén van de vluchten voor de Malambo Safari werd in november 2021 gevlogen door MAF-piloot Andrew Parker. Hij vloog teams van evangelisten vanuit het dorp Malambo naar afgelegen dorpen in het bergachtige gebied waar ze het Evangelie aan hun eigen mensen prediken. Ze blijven een aantal dagen in deze gebieden en dan komt MAF terug om ze weer op te halen en terug te brengen. Hij vertelt over deze vluchten:  


“Ik zie de impact van ons werk in Tanzania. En daar hou ik van. Ik vind het geweldig dat we nauwere relaties hebben met de mensen op de plaatsen waar we heen en weer vliegen vanwege de tijd die we daar doorbrengen en de relatie die in de loop der jaren is opgebouwd. De evangelisatieschool leidt heel gewone mensen op, sommigen die niet kunnen lezen en schrijven of die niet naar school zijn geweest, en ze leren hen de Bijbel te lezen in Kimaasai. Daarna gaan deze mensen terug naar hun gemeenschappen en verspreiden het Evangelie. Het is echt opwindend om daar deel van uit te maken, om te weten dat dit werk wordt gedaan en dat deze mensen uitgaan naar hun eigen mensen.“ 


“Wat me opviel aan deze specifieke reis was dat de vrouw die ik in Loolbilin oppikte haar baby bij zich had. Het laat zien hoe eenvoudig en gewoon het is. Het zijn geen hoogopgeleide mensen of een specifiek type persoon, dit zijn gewoon jonge dames met hun baby’s, en ze komen naar de evangelisatieschool en gaan weer naar buiten om het Evangelie te verspreiden.” 


 MAF is dankbaar bij te kunnen dragen aan het verspreiden van het Evangelie onder de Maasai.

BestemmingOmschrijvingBedragHerkomst
LiberiaEvangelism and Church Flights€ 29.300
MadagascarFlights: SIL Translation Teams and Jesus Film€ 10.400
Zuid-SoedanEvangelism and Church Flights€ 60.000stichting
TsjaadEvangelism and Church Flights€ 83.000stichting
AngolaEO 21095 IS TEL Discipleschap€ 38.950EO Metterdaad
KeniaEvangelism and Church Flights€ 7.500
TanzaniaFlights: Malambo Safari€ 38.000stichting
Arnhem LandFlying Gospel in Arnhem Land€ 19.100stichting
PNGEvangelism and Church Flights€ 12.000

Ontwikkelingshulp

Hulpvluchten Oeganda

Oeganda is een land in Oost-Afrika. Door de burgeroorlog die jarenlang duurde, is een hele generatie getraumatiseerd en zijn met name de gemeenschappen in het noorden van Oeganda kwetsbaar. Zij leven door de slechte conditie van de wegen nagenoeg geïsoleerd van de buitenwereld. MAF is sinds 1986 werkzaam in Oeganda en vliegt hulporganisaties naar afgelegen gebieden om hulp mogelijk te maken. 

Missy Williams, Seed Effect’s mede-oprichter en uitvoerend directeur, vloog in 2021 met MAF. Seed Effect moest weg uit Kajo Keji in Zuid-Soedan toen daar in 2012 de oorlog uitbrak; daarop breidde de organisatie zich uit naar Moyo, Yumbe, Arua en Adjumani (Oeganda). Ze richten zich op microfinanciering en spaar-programma’s voor meer dan 35.000 mensen op die 4 verschillende locaties.  Missy legt uit: “60 procent van de deelnemers is vluchteling. We helpen de lokale bevolking de tools en training te geven die ze nodig hebben om geld te besparen. Ook lenen we geld aan anderen die een bedrijf beginnen, die vervolgens met rente terugbetalen en het geld binnen de groep verdelen. Dit zorgt voor meer duurzaamheid en onafhankelijkheid.”
Door de vluchten van MAF kan Seed Effect mensen makkelijker bereiken.

 

“We vinden het geweldig dat elke reis begint met gebed, dat is zo’n enorme zegen. Immers, we weten dat alles wat we doen door de voorzienigheid van de Heer gebeurt. We zijn dankbaar dat we op MAF kunnen bouwen.

 

“Of we nou vragen om meer gewicht mee te nemen of om een reis te verzetten, we mogen zeker weten dat MAF komt opdagen. We hebben er altijd vertrouwen in dat we met MAF de hulp krijgen die we nodig hebben.” 


Een van de mensen die bereikt kunnen worden door de samenwerking van MAF en Seed Effect, is Concy. Concy is een 27-jarige moeder van drie kinderen. Na gedwongen te zijn haar huis in Zuid-Soedan te ontvluchten, woont Concy nu in een vluchtelingenkamp in Oeganda, waar ze drie jaar geleden lid werd van de “Opi-Okenwi” Seed Effect Savings & Loan Group. Concy vertelt: “Toen de COVID-19-pandemie hier kwam, ging bijna alles op slot. Mijn familie werd verscheurd, doordat mijn man in lock-down in Zuid-Soedan zat. Het leven werd erg moeilijk; mijn kinderen werden ziek, voedselrantsoenen werden verlaagd en mijn landbouwgrond was overstroomd, waardoor al onze gewassen werden verwoest. Ik zal de steun van Seed Effect gedurende deze tijd niet vergeten. Ze gaven me geld uit het noodfonds om medicijnen te kopen toen mijn kinderen erg ziek waren. Zonder Seed Effect had ik het niet gehaald.” 

 

We zijn dankbaar voor onze banden met Seed Effect, waardoor we mensen als Concy kunnen ondersteunen.

BestemmingOmschrijvingBedragHerkomst
TsjaadDevelopment Flights€ 4.270stichtingen
OegandaRelief and Development Flights€ 32.500
PNGPNG Education Flights€ 55.900stichtingen
LiberiaGeneral program costs (education flights)€ 1.780stichting
Arnhem LandFlights for Women Needing Crisis Accommodation€ 8.450stichting

Noodhulp

Mozambique

Sinds 23 maart 2021 is het leven in Palma, gelegen in het noorden van Mozambique en omgeving niet meer hetzelfde. Van het ene op het andere moment is er in deze stad groot oproer. Militanten vallen de stad aan, verwonden en doden willekeurig mensen op straat. Chaos en paniek. Talrijke mensen vluchten hals over kop, velen van hen naar het schiereiland Afungi. 

Sprankje hoop 
Door de bouw van een grote aardgasinstallatie is dit eiland streng bewaakt en hopen de vluchtelingen hier een veilige schuilplaats te vinden. Echter, lang kunnen zij niet blijven. Daarvoor voldoen de voorzieningen niet. Snel wordt duidelijk dat de provinciehoofdstad Pemba een geschiktere plek is. Echter, hoe moeten ze deze stad bereiken zonder aangevallen te worden door de militanten? Boten zijn al aangevraagd, maar dit eiland heeft ook een landingsbaan. Piloten Dave LePoidevin en Dave Holmes maken zich klaar voor deze speciale missie. Vanuit Pemba helpen zij samen met andere vliegdiensten eerst de evacuaties te coördineren. Daarna stappen ze zelf in het vliegtuig. Na vijftig minuten zetten zij de landing in en als ze het vliegveld van Afungi betreden, zien zij de angst in de ogen van de vluchtelingen. Volwassenen, kinderen en baby’s. Een golf van medelijden en dankbaarheid overkomt de twee piloten:

 

Wat moeten deze mensen hebben doorstaan. We ervaren het als grote zegen dat wij kunnen vliegen om hen in veiligheid te brengen.” 

 

Vijftig minuten rust
Behoedzaam helpen de piloten iedereen het vliegtuig in en assisteren met de gordels. Kalm blijven en rust uitstralen. Uiteraard ook bidden voor de vlucht, in het vaste vertrouwen dat God dichtbij zal zijn. Dan stijgen ze op. Hoog boven de wolken schijnt de wereld heel vredig. De kinderen achter in de Cessna Caravan vallen in slaap. Een moment van rust. Na vijftig minuten van op adem komen, landen ze in Pemba. Op het vliegveld wachten al de medewerkers van het Rode Kruis en VAMOZ om de vluchtelingen met een vriendelijke lach en een helpende hand in ontvangst te nemen. Zij zullen zorgen voor opvang en zorg voor deze mensen.   

Vliegen voor leven 
In de eerste weken na de aanval zijn door MAF-vluchten 567 mensen geëvacueerd. Mannen, vrouwen, kinderen, baby’s, ouderen en zieken. Elke keer als de vliegtuigdeur opent, stappen weer nieuwe passagiers uit. Onzeker wat de toekomst zal brengen, maar dankbaar voor alle hulp. Naast de vluchtelingen vloog MAF rond 9.195 kilogram vracht aan voedselpakketten en andere hulpgoederen naar Afungi. Om de tijdens de aanvallen vernietigde communicatielijnen weer in stand te brengen, vloog MAF bovendien technici en reparatiemateriaal. Dit soort extremistische aanslagen in Mozambique is begonnen in 2017. Internationale hulporganisaties schatten dat tot de dag van vandaag meer dan 700.000 mensen in de provincie uit hun huizen zijn verdreven. MAF is dankbaar om een steentje bij te kunnen dragen aan de hulp voor de geteisterde bevolking en op die manier Gods Licht te laten schijnen in Mozambique.

BestemmingOmschrijvingBedragHerkomst
OegandaRelief and Developments Flights€ 30.000kerken, stichting
Zuid-SoedanRelief and Developments Flights€ 29.777EO Metterdaad, stichting
MozambiqueNoodhulpvluchten Mozambique€ 29.654bedrijf
HaitiEmergency Aid€ 11.500

Operational Needs

Zonnepanelen Tsjaad

“Tsjaad is een ideale plek om zonnetechnologie te gebruiken”, zegt Steve Machell, programmadirecteur MAF Tsjaad. “Het heeft bijna 365 dagen per jaar zon, en zelfs tijdens het regenseizoen schijnt de zon. Aangezien het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik van de hangaar overdag plaatsvindt, kunnen we met de zonnepanelen grote stappen maken. Met dit project willen we onze energiekosten verminderen en tegelijk milieuvriendelijk te werk gaan. Het gebruik van elektrische energie in onze gebouwen is de twee-na-hoogste component van MAF’s wereldwijde koolstofoutput. Alles wat we kunnen doen om dat te verminderen, is nuttig. De zonnepanelen trekken zelfs de aandacht van andere luchtvaartmaatschappijen op het vliegveld. Ik denk dat de zonnepanelen voor buitenstanders ook tastbaar maken waarvoor MAF staat. We zetten ons vanuit ons geloof in voor zorgzaamheid en rentmeesterschap, niet alleen van onze fysieke hulpbronnen, maar ook van de natuurlijke hulpbronnen, de planeet. Zo past deze investering goed bij de grotere reden van waarom we hier zijn.” 

 

De zonnepanelen zijn gefinancierd met hulp van veel Nederlandse donateurs en zelfs mede geïnstalleerd door Nederlandse handen. De vrijwilligers Henk Groenendaal, Alexander Teeuwen en Dirk en Robias Knopper zijn naar het hete Tsjaad gereisd om in de brandende zon op het hangaar dakpaneel voor paneel te bevestigen en te installeren. Dit samen met de trouwe ondersteuning van het MAF-onderhoudsteam en -hangaar personeel. Daarnaast hebben zij het volledige elektriciteitssysteem van MAF Tsjaad herzien en verbeterd. Een klus die nogal uitdagend was volgens Henk Groenendaal:

 

“Deze hangaar draait niet op techniek, maar op Gods genade. In Nederland had dit systeem nooit gewerkt, maar Tsjaad draait er al jaren op. ”

 

“Grote bossen draden hangen uit de meterkast waar niemand van weet waar deze voor dienen. Natuurlijk waren de lokale engineers vaak gevraagd verbeteringen aan te brengen, maar door gebrek aan kennis werd het probleem alleen maar groter. De netwerkspanning kan ieder moment van de dag wegvallen. Het is fijn om een aggregaat beschikbaar te hebben om in ieder geval het radioverkeer met de piloten te behouden, maar dat is geen langetermijnoplossing. Het is zeer intensief om in landen met een grote achterstand in kennis en kunde een gedegen team op te bouwen om het dagelijkse werk van MAF te realiseren. Geduld en heel veel energie is daarvoor nodig. Wij hebben dan ook diep respect voor het team van Steve Machell dat onder deze zware omstandigheden het werk verricht.” 


Na hun verblijf in Tsjaad luidt het resume: een volledig vernieuwd elektriciteitssysteem, een nieuw centraal schakelbord op de compound, nieuwe spanningsregelaars in zowel de compound als de hangaar en 62 werkende zonnepanelen op het dak van de hangaar. Dit tezamen betekent een betrouwbare, veilig en zuinige elektriciteitsvoorziening voor MAF in Tsjaad!

BestemmingOmschrijvingBedragHerkomst
AlgemeenSolar where needed € 14.000 overschot 303 solar
ArnhemlandCessna Caravan voor Arnhemland € 1.000.000 bedrijf
Arnhem LandHangar Mareeba € 578.549
GuineeCar Guinee € 42.000 bedrijf
KeniaKaren Compound Tools Kenia € 3.000 stichting
KeniaMaintenance Team Tool Box € 15.320 stichtingen
LiberiaAdditional Housing for MAF Staff € 45.500
MyanmarStudy on Socio-Economic Benefit Southern Chin State € 6.500
MyanmarRural Aviation Division Survey Drone € 5.000 stichting
MyanmarConstruction of Lailenpi Airport € 28.000
Zuid-SoedanJuba Airport Hangar € 149.000 bedrijf, stichtingen
PNGReplacement Vehicle for Admin, Finance, Workshop € 25.000 bedrijf
OegandaKajjansi Drainage and runway rehabilitation € 88.420 stichtingen
PNGMAF Staff and School Bus for Mount Hagen € 12.000 bedrijf
SurinameHangaar MAF Suriname € 900.000 BusinessClub, EO Metterdaad, stichtingen
IndonesieSolar project Wilbert € 8.250

Overig

 

BestemmingOmschrijvingBedragHerkomst
Timor LesteSponsor an aircraft VH-MAH € 70.000 bedrijf
Timor LesteCare packs for Medevac Patients € 5.000
Timor LesteSponsor an Aircraft VH-MFM € 25.000
AlgemeenUnrestricted Organizational Support MAF I € 250.000
Zuid-SoedanSponsor an Aircraft (5Y-NLD) € 20.000
AlgemeenLocal Communications Officers for Programmes € 50.000
ArnhemlandSupporting cultural learning and life in christian schools € 13.500
MATCSupport 2021 € 25.000

Internationale staf

Beleid en uitvoering 

Een van de hoofddoelstellingen van MAF Nederland is het uitzenden van mensen naar de programma landen van MAF. Nederlandse gezinnen werken zowel in gebieden waar MAF Internationaal werkzaam is, alsook in gebieden waar MAF US, MAF Suriname en MAF Canada actief zijn. 

De functie die voor de meeste mensen vooral in het oog springt is daarbij de piloot. Maar een vliegoperatie heeft meerdere gekwalificeerde mensen nodig. Daarom zendt MAF ook vliegtuigtechnici, programmamanagers, IT’ers en mensen voor andere functies uit. Hoewel er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van lokale krachten (nog maar 30% van de medewerkers is buitenlander), is er voor deze hoogwaardige functies in de gebieden waar MAF werkt, lokaal vaak nog te weinig potentieel aanwezig. 

Omdat het doorlopen en financieren van de opleidingen, met name voor de functies van piloot en vliegtuigtechnicus, een behoorlijke investering in tijd en geld vergt en daarnaast ook het volgen van een periode Bijbelschool verplicht is, kent MAF vrijwel geen korte termijn uitzendingen. Een uitzending is voor minimaal vier jaar. Gemiddeld blijft een uitgezonden familie acht jaar op het veld. Wel komt het voor dat ex-MAF piloten voor korte termijn (ongeveer drie maanden) worden ingezet. Dit kan zijn voor noodhulpsituaties waarbij extra piloten nodig zijn, of in programma’s waar door verlof of ziekte er tijdelijk te weinig piloten zijn. Voor dit werk zijn alleen ervaren, direct inzetbare, piloten geschikt.  

Voor de stabiliteit in het programmaland waarin men terecht komt, geeft MAF Nederland er de sterke voorkeur aan om echtparen uit te zenden. Vaak gaat het bij uitgezondenen ook om gezinnen met kinderen. Een gezin heeft voordelen, maar het nadeel is dat kinderen de meest voorkomende reden voor terugkeer naar Nederland vormen. In veel van de landen waar MAF werkt is er na de middelbare opleiding weinig of  geen mogelijkheid een goede hogere opleiding te volgen. Dat is reden voor de meeste ouders om met het gezin naar Nederland terug te keren.  

Mensen die via MAF Nederland worden uitgezonden, dienen, in nauwe samenwerking met MAF Nederland, voor hun eigen financiën zorg te dragen. Zodra iemand aan alle eisen voldoet, wordt met behulp van MAF Nederland een Thuisfrontcommissie (TFC) opgericht. Deze TFC draagt naast de financiële verantwoording ook mede zorg voor de sociale en pastorale ondersteuning van de uitgezonden families. De TFC’s verzorgen presentaties, de regelmatige verzending van nieuwsbrieven en het organiseren van acties.  

Iedere Internationale Staf heeft een eigen steunfondsrekening binnen MAF. In geval van een positief saldo van deze rekeningen gaat dit saldo door naar het volgende jaar en zijn deze in de balans zichtbaar onder bestemmingsfondsen en uitgesplitst onder Uitgezonden Internationale Staf (bijlage D). Dat betekent onder andere dat op de inkomsten die voor de Internationale Staf binnenkomen geen inhoudingen worden verricht door MAF ten behoeve van kantoorkosten of anderszins. MAF Nederland staat middels een uitzendovereenkomst twee jaar financieel garant voor de kosten van de uitgezondenen. Mochten in die periode door onvoorziene omstandigheden de inkomsten achterblijven, dan kan vanuit het Uitzendfonds van MAF Nederland een bijdrage worden gegeven (bijlage D). In principe worden alle kosten voor door MAF Nederland uitgezonden Internationale Staf vanuit Nederland betaald.  

Met een aantal bij de uitzending van Internationale Staf betrokken supportorganisaties worden goede contacten onderhouden. Hieronder vallen De Verre Naasten (DVN), Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD), Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Zij steunen, soms jarenlang, gezinnen die uit hun betreffende kerkelijke achterban komen. 

Vanwege Corona werd de ontmoeting met mensen die uitzending naar het buitenland overwegen, digitaal vormgegeven. Er hebben een aantal momenten gedurende het jaar plaatsgevonden waarin serieus geïnteresseerden online aanhaakten en informatie kregen over het traject om bij MAF werkzaam te zijn. Dit beviel goed en zal de komende jaren doorgezet worden.    

De TFC leden brengen bij de start een bezoek aan het MAF kantoor. De leden komen daarbij in gesprek met alle afdelingen. Dat helpt TFC’s om inzicht te krijgen wie wat doet binnen MAF Nederland en ook wie zij kunnen aanspreken als ze een vraag of een probleem hebben. Bij de oprichtingsvergadering is de HR Manager aanwezig. Daarna woont de HR medewerker met enige regelmaat vergaderingen van TFC’s bij en houdt contact met de TFC-leden. 


 

Internationale Staf bij MAF Nederland 

Eind 2021 had MAF Nederland 28 uitgezondenen op het veld, vier meer dan eind 2020. De families Van der Schelling, De Bruijn, Timmerman, Bakker, Room en Bert Visscher vertrokken naar het veld, terwijl in de loop van het jaar drie families terugkeerden. De familie Haak is terugkeerd na tien jaar werk in Lesotho en negen jaar in Kenia. Christiaan komt in dienst bij MAF International als manager operationele ondersteuning, maar dan vanuit Nederland. De familie De Waal keerde terug na vier jaar Madagascar en ruim acht jaar Zuid-Soedan. Ook Bastiaan blijft actief vanuit Nederland bij MAF International in de functie van regional director Africa. De familie Nieuwenhuis keerde na vele jaren Zuid-Soedan, waarvan Elger er bijna zeven jaar in dienst van MAF heeft gewerkt terug naar Nederland. 
Het aantal kandidaten kwam uit op elf kandidaten. Het aantal mensen werkzaam bij MAF Internationaal, MAF US of MAF Suriname, groeide met één naar acht  personen. 
(Alle door MAF Nederland uitgezonden gezinnen staan met een eigen pagina op onze website) 

Mission Aviation Training Centre (MATC) 

MATC is een aparte stichting die zich richt op het opleiden van piloten voor werk binnen de MAF organisatie. De kwaliteit wordt gegarandeerd door de inzet van ex-MAF piloten als instructeur bij de opleiding. Statutair is MATC nauw verbonden met MAF, maar het heeft een eigen bestuur en medewerkers.  

De training is, volgens het nieuwe beleid van MAF Internationaal, Competency Based. Het verschil met het oude systeem is, dat in het nieuwe systeem veel meer gelet gaat worden op het aanwezig zijn van de benodigde competenties om te vliegen voor MAF. Dit verkort  de tijd voordat tot uitzending kan worden overgegaan en zorgt ook voor minder kosten voor de vliegopleiding van de kandidaat.  

Vanwege een verzoek vanuit MAF Internationaal werd einde 2019 in de Raad van Toezicht vergadering besloten MATC nog vier jaar te ondersteunen met 25.000 euro per jaar. Dit vanwege het grote belang dat MAF Nederland heeft bij de opleiding van haar toekomstige piloten.

Communicatie en fondsenwerving

De achterban van MAF Nederland is trouw en betrokken. Uit onderzoek van CCP blijkt dat de waardering van donateurs voor MAF hoog is (8,1). De communicatie van MAF is erop gericht deze bijzondere band met de achterban in stand te houden. Dit uit zich in o.a. in transparante communicatie over resultaten en noden, maar ook in open en breed toegankelijke communicatielijnen.

Persoonlijk en toegankelijk

In de loop van jaren is het aantal betrokken supporters sterk gegroeid (in 2021 wederom met 11.643, waar in 2020 12.403 namen werden toegevoegd). Om zo persoonlijk mogelijk te communiceren met deze groeiende achterban wordt sterk ingezet op persoonlijke communicatiekanalen zoals face-to-face (o.a. op een van de vele evenementen), telefonie, via sociale kanalen, door inzet van gepersonaliseerde berichtgeving en door inzet van marketing automation. MAF wil de donateur centraal stellen in de communicatie, maar ook in de relatie. Een supporter kan vanuit die gedachte bij MAF zelf, via breed toegankelijke kanalen, zoals een websiteportal, bepalen of en hoe er met hem gecommuniceerd wordt en welke giften er gegeven worden.

Ondernemers

Het aantal contacten met ondernemers en ook het aantal business club leden groeide in 2021 flink door: van 234 leden naar 290 leden. Een aantal van de geplande evenementen voor de leden heeft doorgang kunnen vinden en deze werden goed bezocht.

Evenementen

Ook de evenementen gericht op particulieren konden deels doorgaan. Met name in en na de zomer. In de zomer werden o.a. campings bezocht door de MAF Tour met een nieuw programma dat resulteerde in een sterke stijging van het resultaat. In het najaar werden een aantal evenementen zoals vliegdagen georganiseerd. Deze evenementen worden grotendeels uitgevoerd dankzij de inzet van vrijwilligers.

ISO

MAF Nederland is onderdeel van de wereldwijde vliegorganisatie MAF waar hoge normen worden aangehouden om de organisatie veilig, efficiënt en daadkrachtig uit te voeren. Ook in Nederland worden deze hoge standaarden aangehouden en gecontroleerd door KIWA. In november 2021 werd een opvolg-audit uitgevoerd, de auditor was zeer positief over MAF. Er zijn geen tekortkomingen of kritische tekortkomingen vastgesteld. 

Klanttevredenheid

Conform de CBF-norm is er een klachtenprocedure en wordt een klachtenregister bijgehouden. Jaarlijks worden in een teamoverleg de klachten besproken en eveneens jaarlijks worden de klachten binnen de Raad van Toezicht geëvalueerd. 
Door het databasesysteem kunnen klachten goed vastgelegd worden, of het nu gaat om echte klachten of kleine ergernissen. Dit geeft ons tevens de kans te kunnen zien waar de knelpunten zitten in de communicatie met de achterban.
Zoals elk jaar gaan de meeste uitingen over de hoeveelheid post en het aantal acceptgiro’s. Klachten die vrij eenvoudig te verhelpen zijn door directe aanpassing of verwijzing naar de mogelijkheden die er zijn om zelf de postfrequentie te bepalen. 
Alle klachten werden naar tevredenheid afgehandeld.

Bestuur en organisatie

Raad van Toezicht

NaamTermijnStartdatumBeroep
Mw. G. Scheffel3e08-2014Directeur Finanze
Dhr. J. Verhoeven3e08-2014Jurist, partner Wille Donker Advocaten
Dhr. M. van Beelen2e12-2018Partner/vennoot Lansigt Accountants
Mw. M. Langelaar (voorzitter)1e09-2020Manager Flight Tactical Services KLM Cityhopper
Mw. H. Giesberts1e09-2020Fundraiser Net Foundation 
Dhr. B. Molenaar1e09-2020Directeur Brownline

Sinds begin 2015 werkt MAF Nederland in een Raad van Toezichtmodel. De meeste leden van de Raad van Toezicht hebben geen andere nevenfuncties. Alleen de heer Verhoeven heeft als nevenfuncties: Lid RvT PCPO Nieuwerkerk a/d IJssel, Bestuurder stichting Administratiekantoor Loffos en Bestuurder van de stichting Beheer Derdengelden Van den Heuvel Advocaten.  
De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Bij het aannemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt een vaste procedure gevolgd, waarbij met name gekeken wordt of de vastgestelde benodigde competenties voldoende aanwezig zijn. Omdat MAF Nederland zowel vertegenwoordigd is in de Evangelische als in de Reformatorische kerken, is spreiding van kerkelijke gezindte ook een belangrijk criterium. Er dienen minimaal vijf en maximaal zeven Raad van Toezichtleden te zijn. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij MAF Nederland is een onbezoldigde functie, waarbij alleen werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten kunnen worden gedeclareerd. 

In april 2021 trad dhr. D. van der Sar af als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij heeft de functie van voorzitter twee jaar vervuld en was daarvoor zeven jaar lid als lid van bestuur en sinds 2014 van de Raad van Toezicht. Gelukkig blijft de heer van der Sar bij MAF betrokken, aangezien hij in september 2021 benoemd is tot lid van het bestuur van MAF International.  

Bestuurder / directeur:  

Dhr. A. van Geffen 28 uur per week  

De bestuurder vormt samen met het hoofd Marketing en Communicatie, Hoofd Human Resource en het Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering het management team, dat maandelijks bijeenkomt. 

Bezoldiging directie: 
De Raad van Toezicht heeft op advies van de commissie, die jaarlijks de functionerings-/beoordelingsgesprekken met de bestuurder voert, het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in maart 2021. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt MAF Nederland de Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl). 
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij MAF Nederland vond plaats door bovengenoemde commissie van de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 400 punten met een maximaal jaarinkomen van € 114.366 (1 fte). 
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in 2021 voor de directeur, de heer van Geffen: 73.004 (0,74 fte). Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima. 
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 187.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten van dit jaarverslag.  

Medewerkers

NaamFunctieUren per week
Mw. R. Folkerts hoofd-hr  26 
Mw. T. van den Brink hr-manager  22 
Mw. L. Mostert secretaresse internationale staf  24 
Mw. J. van Harten hr-medewerker  32 
Mw. N. de Graaf hr-medewerker (22)/dataspecialist (16) 38 
Dhr. M. J Bremmer hoofd marketing en communicatie 24 
Dhr. M. Sørensen  online marketeer  24 
Mw. R. van den Top event coördinator  28 
Dhr. A. Goedhart marketing coördinator  38 
Mw. A. Ahle marketing en communicatie medewerker 38 
Mw. S. Priester donateursservice/evenementen planner 27 
Mw. J. Kuiper  medewerker donateursservice  16 
Mw. A. Vermeulen donateursservice/evenementen planner 24 
Dhr. J. Bijl  relatiebeheer coördinator 38 
Mw. E. Gaalswijk projectmedewerker(22)/impactgroup(16) 38 
Dhr  D. Hovestadt  relatiebeheerder  16 
Mw. G. de Graaf medewerker secretariaat MAF BC  20 
Dhr. G. Verhoef  hoofd financiën en bedrijfsvoering 36
Mw. J. Olde Engberink medewerker donateursservice  23 
Mw. C. van 't Ende medewerker donateursservice  22 
Mw. J. Tjoelker  financieel administratief medewerker  16  

Het gemiddeld totaal aantal fte was in 2021 14,9 fte, 1,9 fte meer dan eind 2020. 

MAF Nederland heeft een stabiel werknemersbestand met weinig verloop. Het ziekteverzuim ligt heel laag op 0,2%, een daling t.o.v. de 1,6% van 2020, toen hoger vanwege langdurig ziekteverzuim.  

Hoofdpunten in de vergaderingen 2021 van de Raad van Toezicht en de Bestuurder/directeur 

Elke vergadering is er aandacht voor  de vaste onderdelen als notulen, financieel verslag, directieverslag, jaarplan en begroting, de Uitgezonden families en eenmaal per jaar voor de verslagen van de auditcommissies en evaluatie van de Raad van Toezicht zelf.  
Naast alle gebeurtenissen en consequenties voor MAF van de Corona crisis, was er verder dit jaar aandacht voor beleid rondom de keuze voor een accountant en het updaten van de verantwoordingsverklaring. Besloten werd vanwege alle economische onzekerheden op de korte termijn, het vaststellen van een meerjarenbeleidsplan naar 2022 door te schuiven en voor 2022 alleen met een jaarplan en jaarbegroting te werken. 

Verantwoordingsverklaring MAF Nederland 

 Deze verantwoordingverklaring bevat een uitleg omtrent de door de Raad van Toezicht van MAF Nederland vastgelegde principes, dit conform de criteria voor de CBF erkenning. 

 De volgende principes worden vastgelegd: 

 • Binnen MAF Nederland wordt de functie toezichthouden (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 
 • MAF Nederland werkt continu aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 
 • MAF Nederland streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname van wensen, vragen en klachten. 

 In de hierna volgende hoofdstukken worden deze principes verder praktisch uitgewerkt. 

 1. Rollen Raad van Toezicht en Bestuur/directie

 Vanaf mei 2014 werkt MAF Nederland met een Raad van Toezicht model. Daarbij ligt de besturende en uitvoerende functie bij de bestuurder/directeur en de toezichthoudende functie bij de Raad van Toezicht.  De exacte verdeling van rollen in dit geheel zijn omschreven in de statuten van MAF Nederland en daarnaast in een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen, om zijn  rol goed te kunnen vervullen, drie commissies aan te wijzen die het toezicht op de organisatie vormgeven. De commissies zijn ingesteld voor de hoofdgebieden van MAF Nederland, te weten: 

 • Financiën en Bedrijfsvoering 
 • Marketing en Communicatie 
 • Human Resources  

 Informatievoorziening 

Om de Raad van Toezicht voldoende inzicht te geven en om zijn taak van toezichthouden naar behoren te kunnen vervullen zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent de informatievoorziening vanuit de directie richting de Raad van Toezicht: 

 1. Directieverslag

In dit verslag rapporteert de directeur over belangrijke of relevante feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie MAF Nederland.  

Het verslag wordt met de vergaderstukken voor de Raad van Toezicht vergadering aan de leden verstuurd. Tijdens de vergadering kan eventueel een toelichting of aanvullende informatie worden gegeven. 

 2. Financiële (kwartaal) rapportage

Een verkorte financiële (kwartaal)rapportage wordt met de vergaderstukken aan de Raad van Toezicht leden verstuurd. De commissie financiën ontvangt een uitgebreide versie als rapportage. Tijdens de vergadering wordt een toelichting of aanvullende informatie gegeven. 

Tussentijds kunnen maandoverzichten worden verstrekt van de inkomsten van MAF Nederland. 

Overzicht Internationale Staf werkzaam in het buitenland of in opleiding

Dit overzicht wordt tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht toegelicht.  

4. Jaarrekening/jaarverslag MAF Nederland

De concept jaarrekening wordt door de directeur/bestuurder na overleg met de commissie financiën en de accountant, voorafgaand aan de  Raad van Toezicht vergadering van april, aan de leden verstuurd. In de betreffende vergadering wordt een toelichting gegeven door de commissie financiën. 

De definitieve versie van de jaarrekening/jaarverslag wordt op de website van MAF Nederland gepubliceerd. 

Andere Informatie 

 • In Fellowship 

De uitgave In Fellowship met interne informatie wordt per e-mail aan de Raad van Toezichtleden gestuurd. 

 • Stukken met betrekking tot MAF Internationaal 

Deze stukken, waaronder het Annual Report worden na ontvangst op het kantoor doorgestuurd naar de Raad van Toezichtleden. 

2. Financiële Strategie en Risico’s

 In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe om te gaan met de aan MAF Nederland beschikbaar gestelde financiële middelen. Daarnaast wordt aangegeven welke minimale zaken nodig zijn om te voorkomen dat MAF Nederland door onverwachte tegenvallers in financiële problemen geraakt.  

 Doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare financiën ten goede te laten komen aan het doel en de missie van MAF.  
Het streven van MAF Nederland is om over een drie jaren periode beneden 15% kosten fondsenwerving te blijven. 

Daarnaast wil MAF Nederland ook de kosten voor administratie maximeren op een percentage van 7,5%. 

Ten slotte heeft MAF Nederland voor de totale bestedingen versus totale baten een minimum percentage over een periode van 5 jaar vastgesteld van 80%.

MAF Nederland beschikt over een hoeveelheid liquide middelen. De omvang daarvan dient binnen de normstelling van het CBF te vallen. 

Deze liquide middelen mogen op rentegevende rekeningen, internetspaarrekeningen of deposito’s e.d. worden gezet, teneinde extra middelen te verwerven.  

De liquide middelen worden belegd in aandelen of andere risicodragende zaken. 

 Zonder een fondsenwervend apparaat kan MAF Nederland niet bestaan. Daarom is het noodzakelijk het voortbestaan van dit apparaat te garanderen door de navolgende bepalingen te noemen met de mogelijke risico’s:  

1. Er dient een continuïteitsreserve aangehouden te worden van minimaal negen maanden en maximaal twaalf maanden van de totale loonkosten, ofwel brutoloon plus sociale lasten.  

 Risico’s: Slechte publiciteit waardoor giften sterk verminderen en/of    economische teruggang en vermindering van giften 

2. Bestemmingsfondsen Iinternationale Staf komen volledig ten goede aan de betreffende Internationale Staf en dienen te allen tijde in liquide middelen aanwezig te zijn. Het restant bedrag dat beschikbaar is na terugkeer van een IS komt ten goede aan het Uitzendfonds.  

Risico’s: Teveel Internationale Staf die een negatief saldo hebben belasten het totaal van MAF Nederland. 

 3. In het Uitzendfonds (inclusief vliegfonds) dient voldoende buffer aanwezig te zijn voor de financiële verplichtingen bij terugkeer van de IS en voor onvoorziene tekorten bij uitgezondenen. Hiervoor dient minimaal € 250.000,- als bestemmingsfonds aanwezig te zijn. 

 Risico’s:  

 • Terugval giften door wegvallen TFC van Internationale Staf 
 • Financiële/fiscale maatregelen overheid in het land van uitzending 
 • Ontoereikende middelen ingeval de Internationale Staf door één kerk wordt uitgezonden   
 • Jaarlijks oplopende kosten van uitzending 

 4. Imagoschade door gebeurtenissen op het veld of in het kantoor. Dit kan een diversiteit van achtergronden hebben, van ongelukken tot fraude of misbruik op velerlei gebied. Maar terecht of onterecht, dit zal veel aandacht krijgen, waardoor het imago van MAF in het algemeen en MAF Nederland in het bijzonder worden geraakt. MAF Nederland heeft hiervoor een calamiteiten beleid opgesteld. 

Risico’s: Negatieve pers met als gevolg minder inkomsten en/of minder   donateurs. 

 5. Lekken van privacy gevoelige data. MAF Nederland heeft een beleid op het gebied van AVG. Daarnaast is er beleid wat te doen wanneer data onvoorzien op straat terecht komen. Met de huidige digitalisering is de kans daarop groter dan voorheen. Of het verwijtbaar is aan MAF Nederland of niet, in beide gevallen zal dit een negatieve impact hebben als het niet goed wordt opgevolgd. 

 Risico’s: Negatieve pers met als gevolg minder inkomsten en/of minder   donateurs 

3. Financiële planning en control

 Als sturingsmechanisme wordt een financiële planning opgesteld. Per drie jaar wordt een meerjarenbeleidsplan en begroting door het Bestuur en Raad van Toezicht vastgesteld en goedgekeurd, en jaarlijks wordt op basis hiervan een bijgestelde begroting goedgekeurd. Het meerjarenbeleidsplan is toegankelijk via de website van MAF Nederland. 

Voor de controle op de uitvoering en het maken van correcties staan de volgende hulpmiddelen ter beschikking:

1. Kwartaalrapportages

In de maand volgend op een kwartaal is een gedetailleerd overzicht beschikbaar voor Raad van Toezicht en bestuurder/directeur van de inkomsten en uitgaven en de balanspositie van het betreffende kwartaal. Daarbij wordt een prognose verstrekt van de uitkomsten aan het einde van het jaar.

2. Maandrapportages inkomsten

Binnen twee weken na het afsluiten van een maand komt vanuit de afdeling Financiën en Beheer voor de bestuurder/directeur een overzicht beschikbaar van de inkomsten en uitgaven van de betreffende maand.  

 5. Werving van nieuwe bestuursleden

 De raad van Toezicht bestaat uit bij voorkeur 5 personen en maximaal 7 personen. 

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk de deskundigheids- en ervaringsgebieden die voor een goed toezicht van MAF-Nederland nodig zijn, in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. 

 Dat zijn met name: 

 • Luchtvaart 
 • Management 
 • Marketing en fondsenwerving 
 • Financiën 
 • Personeel 
 • Bestuurlijk/juridisch 

 De procedure voor de werving van nieuwe leden is verder omschreven in het reglement Raad van Toezicht 

6. Omgang met belanghebbenden

MAF Nederland onderkent de volgende twee groepen belanghebbenden: 

 1. Internationale stafleden, inclusief hun Thuisfrontcommissies en hun ouders 
 2. Donateurs, te verdelen in particulieren, kerken, scholen, bedrijven, stichtingen en fondsen. 

 MAF Nederland hecht waarde aan een transparante opstelling richting deze belanghebbenden, waarbij misleiding en onwaarheden in de communicatie niet geoorloofd zijn.  

Om dit organisatorisch te kunnen waarborgen hecht MAF Nederland aan het behouden van zowel het CBF-erkenning als aan de ISO-certificering, waarin tal van richtlijnen hieromtrent zijn vastgelegd. Daarnaast houdt MAF Nederland zich aan de navolgende richtlijnen en gedragscodes: 

 • Regeling beloning directeuren van goede doelen  
 • Erkenningsregeling Goede Doelen.  
 • Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen die gaat over financiële reserves en beleggen.  
 • Gedragscode van Goede Doelen Nederland, deze gaat over de basiswaarden van een goed doel: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. 
 • De Code Goed Bestuur, welke is opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen.

Vooruitblik

Corona-virus 

Zoals uit dit jaarverslag blijkt is 2021 gekenmerkt door de gevolgen van het Coronavirus op alle ontwikkelingen binnen MAF Nederland en MAF Internationaal. De verwachting is dat vanaf midden 2022 deze gevolgen steeds kleiner zullen worden en MAF weer zijn werk zal kunnen hervatten.

Oekraïne crisis 

Na balansdatum zijn we in maart geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. De verwachting is dat dit een tijdelijke dip in de fondsenwerving zal geven, maar dat deze crisis over heel 2022 geen nadelige gevolgen voor MAF Nederland zal hebben. Omdat MAF Internationaal niet werkzaam is in Oost-Europa zullen operationeel de gevolgen voor MAF Internationaal gering zijn. Wat mogelijk wel invloed kan hebben, zijn de stijgende brandstofprijzen en een haperende voedselvoorziening in Afrika, vanwege het wegvallen van de graanvoorziening vanuit Oekraïne. Op datum van schrijven is hierover verder voor 2022 nog te weinig te zeggen. 

Raad van Toezicht en bestuurder/directeur 

Vanwege de grote onzekerheid over de komende jaren is besloten ook in 2021 niet te spreken over een nieuw beleidsplan voor 2021-2023, maar dit door te schuiven. Voor 2022 zal alleen met een jaarbegroting en jaarplan zal worden gewerkt. Eind 2021 werd geconstateerd dat de economische vooruitzichten weer beter in te schatten zijn en dat begin 2022 de start wordt gemaakt voor een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2023-2025 

Internationale Staf 

De verwachting is dat we voor 2022 drie à vier gezinnen zullen uitzenden, waarbij vooral in het begin van 2022 dit waarschijnlijk vanwege Corona via aangepaste uitzenddiensten zal gaan. Verder verwachten we dat in 2022 één a twee Internationale Staf zullen terugkeren. 

Businessclub 

De groei in leden heeft zich voortgezet en het is goed dat zich eind 2021 een vrijwilliger als relatiemanager heeft aangemeld, omdat ook voor 2022 wordt verwacht dat de groei zal doorzetten. Dit heeft ook te maken met het feit dat veel van de bij de businessclub aangesloten ondernemers niet vallen binnen de zwaarst getroffen branches en velen een goed jaar achter de rug hebben. Wellicht dat nog een extra relatiemanager zal wordt aangesteld, indien blijkt dat het persoonlijk contact met bestaande leden onvoldoende gewaarborgd is. Het blijft verder twijfelachtig of de ondernemersreizen en de vliegdagen in 2022 voortgang kunnen vinden.  
Ook voor de grotere donoren en de kerken zal MAF in 2022 een relatiemanager aanstellen, omdat deze groep donoren nu relatief minder aandacht ontvangt. 

Communicatie en fondsenwerving 

Veel zaken die in het verleden succesvol waren zullen worden voortgezet. Hieronder vallen met name een nieuw te ontwikkelen prijsvraag en insertactie.  

Een nieuwe activiteit wordt de  Runway Run, waarbij gesponsorde deelnemers 10 kilometer over de landingsbaan van vliegveld Teuge zullen rennen, om medische evacuaties in een aantal landen te kunnen bekostigen.  
Ook hopen we in augustus weer een Open Dag te kunnen organiseren op vliegveld Teuge. Hiervoor zal een speciale uitgave van Luchtpost worden verzorgd. 

Financiën en Bedrijfsvoering 
Er zal verder gewerkt worden om de gerealiseerde automatiseringsslagen in 2020 en 2021 te verbeteren, waarbij met name een aantal koppelingen tussen de systemen nog aangepast moeten worden.  

Vooruitblik

begrootwerkelijkwerkelijk
202220212020
Baten
Baten van particulieren4.350.0004.385.9334.516.882
Baten van bedrijven1.700.0001.664.6421.218.871
Baten van andere organisaties zonder winststreven1.300.0001.355.8601.148.000
Som van de geworven baten7.350.0007.406.4356.883.754
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten10.00017.7319.169
Som der baten7.360.0007.424.1666.892.923
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland2.609.1082.584.7392.158.742
Ondersteuning projecten3.139.1904.213.9942.792.786
Voorlichting en bewustwording in Nederland595.855471.324394.590
6.344.1537.270.0575.346.118
Wervingskosten663.910554.761553.219
Kosten beheer en administratie301.937292.334259.400
Som van de lasten7.310.0008.117.1526.158.737
Saldo voor financiële baten en lasten50.000-692.986734.186
Saldo financiële baten en lasten-25.000-28.642-23.681
Saldo van baten en lasten25.000-721.628710.505

Jaarrekening

Balans

31-12-202131-12-2020
Activa
1. Immateriële vaste activa62.43166.976
2. Materiële vaste activa143.78160.901
3. Financiële vaste activa1.000.0000
4. Voorraden60.88851.544
5. Vorderingen en overlopende activa100.53595.594
6. Liquide middelen3.447.8854.358.246
Totaal4.815.5204.633.261
31-12-202131-12-2020
Passiva
7. Reserves
- Continuïteitsreserve720.000690.000
- Overige reserve00
720.000690.000
8. Fondsen
- Bestemmingsfonds Internationale Staf2.871.1862.836.373
- Bestemmingsfonds Projecten128.580915.021
2.999.7993.751.394
9. Kortlopende schulden1.095.754191.867
Totaal4.815.5204.633.261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten

werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
Baten 
10 Baten van particulieren 4.385.933 4.120.000 4.516.882 
11 Baten van bedrijven 1.664.642 1.160.000 1.218.871 
12 Baten van andere organisaties zonder winststreven1.355.860 1.060.000 1.148.000 
Som van de geworven baten 7.406.435 6.340.000 6.883.754 
13Baten als tegenprestatie voor levering van producten17.731 10.000 9.169 
Som der baten 7.424.166 6.350.000 6.892.923 
Lasten 
Besteed aan doelstellingen 
14 Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland2.584.739 2.595.376 2.158.742 
15 Ondersteuning projecten 4.213.994 2.366.851 2.792.786 
16 Voorlichting en bewustwording in Nederland471.324 470.155 394.590 
7.270.057 5.432.382 5.346.118 
17 Wervingskosten 554.761 679.505 553.219 
18 Kosten beheer en administratie 292.334 263.113 259.400 
Som van de lasten 8.117.152 6.375.000 6.158.737 
Saldo voor financiële baten  en lasten-692.986 -25.000 734.186 
19 Saldo financiële baten en lasten -28.642-25.000-23.681
Saldo van baten lasten -721.628 -50.000 710.505 
Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging/onttrekking aan:   
- Continuïteitsreserve30.000 20.000 
- Bestemmingsfondsen-751.628 -50.000 690.505 
-721.628 -50.000 710.505 

Kasstroomoverzicht

20212020
Saldo baten en lasten-721.628710.505
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen38.03329.550
- Amortisatie25.2052.117
Mutaties werkkapitaal
- Voorraden-9.3449.542
- Vorderingen-4.94191.744
- Schulden op korte termijn903.888-73.008
Kasstroom uit operationele activiteiten952.84259.945
Investeringen in immateriële vaste activa-20.661-69.093
Investeringen in materiële vaste activa-120.914-5.106
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-141.575-74.199
Verstrekken van langlopende lening-1.000.0000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten-1.000.0000
Toe-/afname liquide middelen-910.361696.251
Saldo liquide middelen per 1 januari4.358.2463.661.995
Saldo liquide middelen per 31 december3.447.8854.358.246

De liquide middelen zijn met ruim € 900.000 afgenomen in 2021. Dit is te verklaren door het verstrekken van een lening aan MAF International.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening 2021 van Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland (hierna te noemen als MAF Nederland) is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties” en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven”.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta worden tot euro’s herleid tegen de koersen die de geldende koersen per balansdatum benaderen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen komen ten gunste of ten laste van het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde amortisatie. De amortisatie bedraagt een vast percentage van de verkrijgingsprijs.  

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages: 

Website 33% 

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang geamortiseerd. Geheel geamortiseerde immateriële vaste activa zijn niet in het overzicht immateriële vaste activa opgenomen. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.  

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages: 

Automatisering 33% 

Voorlichtingsinventaris 20% 

Kantoorinventaris 20% 

Vervoermiddelen 20% 

Zonnepanelen 5% 

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. 

Bijzondere waardevermindering vaste activa 

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.  

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat.  

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vordering omvat een verstrekte lening. Deze wordt initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens wordt deze gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening. 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Geen van de vorderingen heeft een looptijd van langer dan een jaar. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan voor zover niet anders vermeld ter vrije beschikking van MAF Nederland. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde. 

Schulden 

Schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden wanneer deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is. 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.  

Baten 

Als geworven baten worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

De onderverdeling van baten naar particulieren, bedrijven en andere organisaties zonder winststreven is in 2021 geoptimaliseerd. Om een juiste vergelijking te kunnen maken met de cijfers van voorgaand jaar, zijn de vergelijkende cijfers 2020 eveneens geoptimaliseerd. Het totaalbedrag van de baten over 2020 wijzigt niet.  

Bestedingen 

De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen:  

 • Voorlichting en bewustwording in Nederland; 
 • Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland; 
 • Ondersteuning projecten. 

Kosten voor publiciteit en communicatie worden naar rato verdeeld over de doelstelling “Voorlichting en bewustwording in Nederland” en wervingskosten. Voor deze verdeling worden de volgende percentages gehanteerd: 

 

Voorlichting en bewustwording in Nederland

Werving 

Luchtpost magazine 

60% 

40% 

Mailingen 

0% 

100% 

Bijsluiters 

70% 

30% 

Drukwerk 

75% 

25% 

Website 

80% 

20% 

Presentaties en stands 

95% 

5% 

Promotieartikelen 

100% 

0% 

Telemarketing 

0% 

100% 

CRM 

0% 

100% 

Advertenties 

50% 

50% 

Contributies 

0% 

100% 

 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.  

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten. 

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de werving, beheer en administratie en de doelstellingen, op basis van de volgende bedrijfseconomische criteria: 

 • De personeelskosten worden verdeeld op basis van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) dat de medewerkers van MAF Nederland aan een activiteit hebben besteed. De term “gewogen” houdt in dat een fulltime eenheid van een relatief dure kracht, evenredig zwaarder meeweegt in de verdeling van de personeelskosten.  
 • De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een schatting van de feitelijk bestede fte’s aan een activiteit. 

Pensioenen 

MAF Nederland heeft voor haar werknemers een beschikbare premie-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Nationale Nederlanden. MAF Nederland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Nationale Nederlanden anders dan het effect van hogere toekomstige premies. MAF Nederland heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Grondslagen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten.

Toelichting op de balans

31-12-202131-12-2020
1Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari66.976-
Investeringen20.66169.093
87.63769.093
Amortisatie25.2052.117
Boekwaarde per 31 december62.43166.976
Aanschaffingswaarde89.75469.093
Cumulatieve amortisatie27.3232.117
Boekwaarde per 31 december62.43166.976

Een nadere specificatie van de immateriële vaste activa is gegeven in bijlage A van dit rapport.

31-12-202131-12-2020
2Materiële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari60.90185.346
Investeringen120.9145.106
181.81590.452
Afschrijvingen38.03329.550
Boekwaarde per 31 december143.78260.902
Desinvesteringen-1.141
Cumulatieve afschrijvingen-1.141
--
Aanschaffingswaarde359.452238.538
Cumulatieve afschrijvingen215.670177.637
Boekwaarde per 31 december143.78260.901

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven in bijlage B van dit rapport.

31-12-202131-12-2020
3Financiële vaste activa
Lening MAF International1.000.000-
1.000.000-

De betreft een rentedragende lening aan MAF International. Rentepercentage bedraagt 2% per jaar.

31-12-202131-12-2020
4Voorraden
Voorraad verkoopartikelen62.38853.044
Af: voorziening incourante voorraden1.5001.500
60.88851.544

Een voorziening is gevormd voor incourante voorraden.

31-12-202131-12-2020
5Vorderingen
Rekening-courant MAF Internationaal-20.978
Te ontvangen baten van particulieren51.83235.624
Te ontvangen nalatenschappen4.0214.000
Te ontvangen bedragen5.063-
Vooruitbetaalde bedragen29.30511.436
Vooruitbetaalde bedragen t.b.v. Int. Staf7.81410.156
Vooruitbetaald drukwerk2.5002.500
Vooruitbetaalde pensioenpremies-246
Omzetbelasting-10.654
100.53595.594

Op het bedrag van de vorderingen wordt geen bedrag als voorziening wegens oninbaarheid noodzakelijk geacht.

31-12-202131-12-2020
6Liquide middelen
Kas1.262466
Bankrekeningen3.221.7671.051.608
Spaarrekeningen224.8563.306.172
3.447.8854.358.246

De liquide middelen staan direct ter beschikking van MAF Nederland.

31-12-202131-12-2020
7Reserves
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari690.000670.000
Bij:
Onbestemde baten van particulieren2.026.3781.765.886
Onbestemde baten van bedrijven194.088170.375
Onbestemde baten van andere organisaties352.603289.837
Baten als tegenprestatie voor producten17.7319.169
2.590.8002.235.268
Af:
Uitvoeringskosten Internationale Staf219.692188.178
Uitvoeringskosten Ondersteuning projecten74.77156.283
Uitvoeringskosten Voorlichting en bewustwording471.324394.590
Uitvoeringskosten Werving554.761553.219
Uitvoeringskosten Beheer en administratie292.334259.400
Saldo financiële baten en lasten28.64223.681
Bijdrage Ondersteuning projecten919.276739.915
2.560.8002.215.267
Stand per 31 december720.000690.000

Voor een nadere specificatie verwijzen we naar bijlage C.

Het vrij besteedbaar vermogen dient als continuïteitsreserve en is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten, of calamiteiten, om zodoende de activiteiten van MAF Nederland gedurende enige tijd te kunnen waarborgen. De omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur en raad van toezicht bepaald op een minimum van 9 maanden en een maximum van 12 maanden van de som van de lonen en salarissen inclusief sociale lasten van MAF Nederland. I.v.m. de stijging van de loonkosten in 2021 is per ultimo 2021 besloten de stand van de continuïteitsreserve te verhogen naar € 720.000.

31-12-202131-12-2020
8Fondsen
Uitzending Internationale Staf
Stand per 1 januari2.836.3732.409.943
Bij: Baten bestemd t.b.v. Int.Staf2.399.8602.396.994
Af: Eigen bestedingen t.b.v. Int.Staf2.365.0471.970.564
34.813426.430
Stand per 31 december2.871.1862.836.373
Ondersteuning Projecten
Stand per 1 januari915.021650.947
Bij: Baten bestemd voor projecten2.433.5072.260.662
Bijdrage uit continuïteitsreserve919.276739.915
3.352.7833.000.577
Af: Bijdragen aan projecten4.139.2242.736.503
-786.441264.074
Stand per 31 december128.580915.021
Totaal bestemmingsfondsen per 31 december2.999.7663.751.394

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage D.

De bestemmingsfondsen zijn opgebouwd met bestemde giften voor de doelstellingen “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland”, respectievelijk “Ondersteuning projecten”, die nog niet aan deze doelstellingen besteed zijn. De bestemde giften voor specifieke internationale stafleden of projecten kunnen niet onderling uitgewisseld worden of aan andere doelstellingen besteed worden. Het saldo van de bestemmingsfondsen zal in de toekomst aangewend worden om deze doelstellingen te realiseren.

31-12-202131-12-2020
9Kortlopende schulden
Rekening-courant MAF Suriname804.9110
Rekening-courant MAF International93.0280
Crediteuren80.46928.021
Loonheffing19.75531.503
Omzetbelasting2.8430
Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting67.65170.475
Kosten Internationale Staf3.67523.557
Diversen23.42138.311
1.095.754191.867

De rekening-courant met MAF Suriname ziet op de inkomsten voor de bouw van de nieuwe hangaar in Suriname die nog niet doorgestort zijn. Dit bedrag zal in 2022 doorgestort worden, zodra de bouw van start gaat. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Belangrijke financiële verplichtingen 

 • Huurverplichtingen 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van het kantoor aan de  
De Zanden 57A te Teuge bedraagt in totaal € 37.992 (prijspeil: 31 december 2021). De huurverplichtingen zijn ingegaan per 1 november 2014 en lopen tot en met 31 oktober 2024.  

Toelichting op de staat van baten en lasten

Batenwerkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
10Baten van particulieren
Contributies, donaties, giften en schenkingen4.333.6174.000.0004.315.225
Nalatenschappen52.316120.000201.658
4.385.9334.120.0004.516.882
Bestemde baten van particulieren2.359.5552.400.0002.750.996
Onbestemde baten van particulieren2.026.3781.720.0001.765.886
4.385.9334.120.0004.516.882
11Baten van bedrijven
Bestemde baten van bedrijven1.470.5541.000.0001.048.497
Onbestemde baten van bedrijven194.088160.000170.375
1.664.6421.160.0001.218.871
12Baten van andere organisaties zonder winststreven
Kerken528.520500.000537.115
Fondsen520.267340.000355.727
Supportorganisaties226.300180.000179.380
Onderwijs42.85415.00019.733
Verenigingen5.9505.00013.238
Overig31.96920.00042.807
1.355.8601.060.0001.148.000
Bestemde baten van andere organisaties zonder winststreven1.003.258820.000858.163
Onbestemde baten van andere organisaties zonder winststreven352.602240.000289.837
1.355.8601.060.0001.148.000
13Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
Netto-omzet46.26540.00039.057
Kostprijs omzet28.53430.00029.888
17.73110.0009.169
Totaal7.424.1666.350.0006.892.923

Ter ondersteuning van de doelstellingen van de MAF Nederland vindt verkoop plaats van boeken, sokken, caps en overig promotiemateriaal.

Verschillenanalyse werkelijke versus begrote baten

De baten zijn in 2021 opnieuw hoger dan vorig jaar en ten opzichte van de begroting. Deze groei zit met name in giften van bedrijven en fondsen.

Lastenwerkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
Bijdragen aan derden t.b.v. projecten4.139.2232.300.0002.736.503
Eigen bestedingen t.b.v. Internationale Staf2.365.0472.375.0001.970.564
Publicatie en communicatie484.675579.000442.371
6.988.9455.254.0005.149.438
Uitvoeringskosten
Personeelskosten897.593939.000849.921
Afschrijvingen/amortisatie63.23940.00031.667
Huisvestingskosten50.79056.00053.104
Bestuurs- en Raad van Toezichtskosten1.0520514
Algemene kosten115.53386.00074.093
1.128.2071.121.0001.009.299
Totaal8.117.1526.375.0006.158.737
Gemiddeld aantal personeelsleden (fte)14,914,513,0

Verschillenanalyse werkelijke versus begrote lasten

De bestedingen aan de doelstelling Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland zijn toegenomen, doordat het aantal mensen dat uitgezonden is, toenam. Dit lag in lijn van de begroting en van de verwachting.

Om mensen te interesseren voor het werk van MAF Nederland werden de uitgaven aan de doelstelling Voorlichting en bewustwording in Nederland in lijn met de begroting verhoogd. De kosten van werving bleven gelijk aan voorgaand jaar en lager dan begroot. Er werd meer geld uitgegeven aan mailingen, maar minder aan telemarketing en het CRM-systeem.

De bestedingen aan de doelstelling Ondersteuning Projecten zijn fors groter dan vorig jaar en dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met het doorstorten van gereserveerde bedragen in het vliegtuigenfonds en anderzijds met hogere inkomsten waardoor het mogelijk was meer projecten te ondersteunen.

Door de groei van activiteiten en van de organisatie namen de kosten van beheer en administratie licht toe.

Bestedingen aan doelstellingen

LastenDoelstellingen
werkelijk 20211415161718Totaal
UitzendingOnder-Voorlichting WervingBeheer
Internat.steuning en bewust-en
Staf uitprojectenwording inadmini-
NederlandNederlandstratie
Bijdragen aan derden-4.139.223---4.139.223
Eigen bestedingen2.365.047----2.365.047
Publicatie en communicatie--193.967290.708-484.675
2.365.0474.139.223193.967290.708-6.988.945
Uitvoeringskosten
Personeelskosten169.92058.425225.592212.927230.729897.593
Afschrijvingen/amortisatie13.6484.48214.19514.02016.89463.239
Huisvestingskosten10.9623.60011.40111.26013.56750.790
Bestuurs- en RvT-kosten227752362332811.052
Algemene kosten24.9358.18925.93325.61330.863115.533
219.69274.771277.357264.053292.3341.128.207
Totaal2.584.7394.213.994471.324554.761292.3348.117.152
werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
14Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland
Eigen bestedingen
Bestedingen Internationale Staf2.073.7782.200.0001.776.862
Overige kosten Internationale Staf75.15550.00058.674
Vliegkosten115.10685.00087.948
Doorstortgiften101.00840.00047.080
2.365.0472.375.0001.970.564
Uitvoeringskosten219.692220.376188.178
2.584.7392.595.3762.158.742
Bestedingen uit het fonds Internationale Staf
Levensonderhoud968.493936.992820.383
Oudedagsvoorziening126.952134.750111.502
Ziektekostenverzekering92.230100.62068.893
Arbeidsongeschiktheidsverzekering39.35139.68039.427
Overlijdensrisicoverzekering9.4169.0509.186
Overige verzekeringen26.21226.00526.974
Huisvesting222.456242.737222.618
Schoolkosten kinderen125.137185.440108.224
Kosten PR57.01318.00055.663
Reis- en verblijfkosten39.6710136
Kosten opleiding en training131.853140.000143.885
Eenmalige uitzendkosten164.988163.30052.619
Overige bestedingen70.006203.426117.352
2.073.7782.200.0001.776.862
Bestedingen uit het Uitzendfonds
Bijdrage vliegopleiding MATC25.00025.00025.000
Heruitrustingsvergoeding10.44010.00019.646
Werving, selectie en trainingen9.2105.0004.363
Diversen30.50510.0009.665
75.15550.00058.674
Bestedingen uit het Vliegfonds
Kosten vliegfonds115.10685.00087.948
115.10685.00087.948
Doorstortgiften
Door te storten giften aan MAF International101.00840.00047.080
101.00840.00047.080
2.365.0472.375.0001.970.564

De uitgezonden Internationale Staf leeft geheel op basis van giften. Zij ontvangt van MAF Nederland gelden voor levensonderhoud, oudedagsvoorziening, verzekeringen, huisvesting, schoolkosten en kosten voor opleiding en training e.d. Voor nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage D.

werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
15Ondersteuning projecten
Bijdragen aan derden
Bijdrage aan afzonderlijke projecten4.139.2232.300.0002.736.503
Uitvoeringskosten74.77166.85156.283
4.213.9942.366.8512.792.786

MAF Nederland levert bijdragen aan projecten die door de operationele partnerorganisaties worden uitgevoerd. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage D.

werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
16Voorlichting en bewustwording in Nederland
Publicatie en communicatie
Advertenties en publiciteit40.28556.18656.689
Luchtpost magazine30.30622.83317.976
Bijsluiters46.36444.59935.112
Evenementen en presentaties47.85310.18111.947
Radio, media12.66615.8190
Kosten website6.30917.832-1.563
Kosten drukwerk6.19312.3479.720
Overige bestedingen3.9909.9942.640
193.967189.791132.520
Uitvoeringskosten277.357280.364262.070
471.324470.155394.590
werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
17Wervingskosten
Publicatie en communicatie
Luchtpost magazine20.20415.22211.984
Mailingen106.415107.971109.236
Porti24.82030.7810
Bijsluiters19.87044.59935.112
Drukwerk2.0644.1163.240
Website1.5771.981-174
Telemarketing39.01784.08266.195
Relatiemanagement3.07700
CRM-systeem25.47864.27550.602
Advertenties en publiciteit20.2915.6474.445
Contributies26.74730.00028.788
Overige bestedingen1.147536422
290.708389.209309.851
Uitvoeringskosten264.053290.296243.368
554.761679.505553.219
werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
18Kosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten292.334263.113259.400
292.334263.113259.400
werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
Kengetallen%%%
Wervingskosten als % van de totale som van geworven baten7,47%10,70%8,03%
Kosten beheer en administratie als % van de totale som van geworven baten3,94%4,14%3,76%

Het percentage eigen fondsenwerving valt ruimschoots binnen de norm van 15% die door MAF wordt gehanteerd.

Het percentage beheer en administratie valt eveneens ruimschoots binnen de norm van 7,5% die door MAF wordt gehanteerd.

werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
19Saldo financiële baten en lasten
Financiële baten
Rente bankrekeningen00167
Rente lening1.66700
Koersverschillen000
1.6670167
Financiële lasten
Bankkosten20.69025.00022.015
Rente bankrekeningen9.45101.634
Koersverschillen1670199
30.30825.00023.848
Per saldo last28.64125.00023.681

Uitvoeringskosten

Om de uitvoeringskosten aan haar doelstellingen, werving baten en beheer en administratie toe te wijzen werkt MAF Nederland met het format zoals deze is voorgeschreven door Goede Doelen Nederland.

MAF Nederland past het format niet geheel conform de richtlijnen van Goede Doelen Nederland toe, in afwijking op deze richtlijnen past MAF Nederland de volgende principes toe:

 • Voor de uitvoeringskosten in Nederland onderscheidt MAF Nederland twee typen kosten, namelijk personeelskosten en overige uitvoeringskosten (afschrijvingen/amortisatie, huisvestingskosten, kantoorkosten, bestuurs- en directiekosten, algemene kosten en financiële baten en lasten).
 • Personeelskosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte tijdsbesteding aan de doelstellingen, de werving en beheer en administratie en houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per medewerker. Hiermee doet MAF Nederland recht aan het feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde activiteiten een specifieke expertise behoeven, wat zich vertaalt in de kosten van deze medewerkers.
 • Voor de overige uitvoeringskosten wordt deze methode niet toegepast. Deze kosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte verdeling van werkzaamheden per medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met het verschil in salaris tussen medewerkers.

MAF Nederland werkte in 2021 met de volgende percentages:

Doelstellingen
UitzendingOnder-Voorlichting WervingBeheer
Internat.steuning en bewust-en
Staf uitprojectenwording inadmini-
NederlandNederlandstratie
Toewijzing per afdeling%%%%%
Ondersteuning Internationale Staf66%0%8%12%14%
Voorlichting en fondsenwerving0%12%36%44%8%
Financiën en donateursservice6%0%23%0%70%
Directie en beleid20%22%19%15%24%
Gemiddelde toewijzing per categorie uitvoeringskosten:
Personeelskosten19%7%25%24%26%
Overige uitvoeringskosten22%7%22%22%27%
werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
Personeelskosten
Lonen en salarissen744.718755.000714.730
Sociale lasten150.001163.000143.865
Overige personeelskosten60.15970.00033.805
954.878988.000892.400
Af: doorbelaste salarissen aan MAF BC51.70449.00027.964
Af: ontvangen uitkering5.582014.515
897.593939.000849.921
werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
Sociale lasten
Premie sociale verzekeringen124.861130.000115.136
Pensioenpremie25.14033.00028.729
150.001163.000143.865
Overige personeelskosten
Arbo en verzekeringen9.29510.00021.661
Werving en selectie7.84810.0009.283
Reiskosten-/thuiswerkvergoeding35.91235.00016.812
Cursuskosten2.1463.0002.481
Diversen4.95912.000-16.432
60.15970.00033.805

De doorbelaste salarissen ziet op de doorfacturatie van personeelskosten aan Stichting MAF  Business Club (MAF BC).

Een medewerker van MAF US woont en werkt in Nederland. Uit praktische overwegingen is deze medewerker in dienst van MAF Nederland. Al de bijbehorende personeelskosten worden doorbelast aan MAF US. Deze doorbelasting wordt direct in mindering gebracht op de kosten.

Het gemiddeld aantal werknemers dat in dienst was (excl. de personen van wie de kosten doorbelast worden), is als volgt onderverdeeld naar afdeling (in fte’s):

werkelijkbegrootwerkelijk
202120212020
fteftefte
Ondersteuning Internationale Staf3,73,72,9
Voorlichting en Fondsenwerving6,86,65,8
Financiën en Donateursservice3,73,43,5
Directie en Beleid0,70,70,7
14,914,513,0
Bezoldiging bestuur en directie
Naam:de heer A. van Geffen
Functie:Directeur
Dienstverband:
Aard (looptijd)Onbepaald
Uren28 uren
Part-timepercentage74%
Jaarinkomen73.003
Pensioenbijdrage via brutoloon8.400
Sociale lasten10.007
Totaal bezoldiging 202191.410
Totaal bezoldiging 202091.813

De directeur ziet af van een pensioenregeling. In plaats daarvan ontvangst de directeur van MAF  Nederland een maandelijkse bijdrage via het brutoloon. Het jaarinkomen van de directeur ligt binnen het maximum van de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.

 Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor MAF Nederland, behalve een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Tevens zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan het bestuur en directie.